ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 29 รายการ เป็นเงิน 234,419.88 บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบแปดสตางค์)

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการตู้คอนเทนเนอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,920,000.-บาท
มิถุนายน 7, 2017
ประกาศราคากลางหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 25 รายการ (กอส.) เป็นเงิน 148,722.51 (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)
มิถุนายน 12, 2017

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 29 รายการ เป็นเงิน 234,419.88 บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบแปดสตางค์)

Comments are closed.