Home » 2017 » มิถุนายน

ประกาศราคากลาง รายการ ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนระดับปริญญาโท จำนวน 1 ชุด วงเงิน 999,589.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)

ประกาศราคากลาง รายการ ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนร...
Continue reading »

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนระดับปริญญาโท จำนวน 1 ชุด วงเงิน 999,589.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดครุภัณฑ์ป...
Continue reading »

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการตู้คอนเทนเนอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,920,000.-บาท

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวด...
Continue reading »