ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ประกาศยึดเงินประกันสัญญาเลขที่ กค.งปม.40/2558 ของบริษัท สตอเรจ ซิสเต็มส์ แอนด์ โซลูชี่น จำกัด ซึ่งครบกำหนดตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 และบริษัท ฯ ไม่แจ้งความประสงค์ขอรับคืนภายในกำหนด

 

 

Comments are closed.