ประกาศสอบราคาเช่ารถรางบริการ จำนวน 6 คัน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเช่ารถรางบริการ จำนวน 6 คัน ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,090,000.-บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน (1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2560)

4_ประกาศสอบราคา

Comments are closed.