ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 44 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558

      1.โครงการ : จัดซื้อวัสดุ จำนวน 44 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558                                                                                               หน่วยงานเจ้าของโครงการ :  กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

     2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 145,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

     3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : วันที่ 6  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2560                                                                                                                                                     เป็นเงิน :  145,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 44 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 (146.9 KiB, 42 downloads)

Comments are closed.