มีนาคม

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์รายการ ระบบควบคุมเสียงออกอากาศ จำนวน 1 ชุด  ราคากลาง 660,000.-บาท

มีนาคม 31, 2017

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์รายการ ระบบควบคุมเสียงออกอากาศ จำนวน 1 ชุด ราคากลาง 660,000.-บาท

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์รายก […]
มีนาคม 31, 2017

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์รายการ ระบบควบคุมเสียงออกอากาศ จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 660,000.-บาท

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์รายกา […]
มีนาคม 31, 2017

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการอาหารครบวงจร จำนวน 1 ชุด

2017-03-31_01JB 2017-03-31 […]
มีนาคม 28, 2017

ประกาศ เรื่อง การแก้ไขความชำรุดบกพร่องของงานจ้างปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตาและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประกาศ เรื่อง การแก้ไขความ […]
มีนาคม 28, 2017

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนระดับปริญญาโท จำนวน 1 ชุด วงเงิน 999,589.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณ […]
มีนาคม 28, 2017

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงไหล่ทางจักรยานพร้อมลานจอดภายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 1 งาน

2017-03-28_01JB 2017-03-28 […]
มีนาคม 27, 2017

ประกาศพิจารณาร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการอาหารครบวงจร จำนวน 1 ชุด

2017-03-27_02JB 2017-03-27 […]
มีนาคม 27, 2017

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการอาหารครบวงจร จำนวน 1 ชุด

2017-03-27_01JB
มีนาคม 24, 2017

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องขึ้นรูปผ้าไม่ทอเส้นใยขนาดนาโนเมตร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) วงเงิน 2,700,000.- บาท

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
มีนาคม 23, 2017

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาชาย นานาชาติ จำนวน 1 อาคาร

2017-03-23_01JB 2017-03-23 […]