Home » 2017 » มีนาคม

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนระดับปริญญาโท จำนวน 1 ชุด วงเงิน 999,589.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดครุภัณฑ์ปร...
Continue reading »

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องขึ้นรูปผ้าไม่ทอเส้นใยขนาดนาโนเมตร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) วงเงิน 2,700,000.- บาท

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประ...
Continue reading »