แนวปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานรอบคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน
กุมภาพันธ์ 14, 2017
ประกาศราคากลางจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 35 รายการ (กองคลัง)
กุมภาพันธ์ 15, 2017

แนวปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

Comments are closed.