Home » 2017 » กุมภาพันธ์

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องขึ้นรูปผ้าไม่ทอเส้นใยขนาดนาโนเมตร จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 2,700,000.- บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์...
Continue reading »

ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ วงเงิน 2,110,200.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) (ครั้งที่ 2)

ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนัก...
Continue reading »