กุมภาพันธ์

ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดแข่งขัน และชุดวอร์ม จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 163,120.- (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

กุมภาพันธ์ 28, 2017

ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดแข่งขัน และชุดวอร์ม จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 163,120.- (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดแข […]
กุมภาพันธ์ 28, 2017

ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดลีลาศ จำนวน 12 ชุด เป็นเงิน 120,000.- (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) (กองพัฒนานักศึกษา)

ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดลี […]
กุมภาพันธ์ 28, 2017

ประกาศราคากลางจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 467,055.- บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าสิบห้าบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อหมึกเ […]
กุมภาพันธ์ 23, 2017

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ วงเงิน 2,110,200.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุ […]
กุมภาพันธ์ 22, 2017

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องตัดโลหะแผ่นระบบไฮดรอลิค จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 1,500,000.- บาท (ครั้งที่ 2)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
กุมภาพันธ์ 22, 2017

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องตัดโลหะแผ่นระบบไฮดรอลิค จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 1,500,000.- บาท (ครั้งที่ 2)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
กุมภาพันธ์ 16, 2017

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องขึ้นรูปผ้าไม่ทอเส้นใยขนาดนาโนเมตร จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 2,700,000.- บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
กุมภาพันธ์ 16, 2017

ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ วงเงิน 2,110,200.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) (ครั้งที่ 2)

ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดรา […]
กุมภาพันธ์ 15, 2017

ประกาศราคากลางจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 35 รายการ (กองคลัง)

กุมภาพันธ์ 14, 2017

แนวปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

0578.17-2986