ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 33 รายการ ของกองอาคารสถานที่ เป็นเงิน 246,580.43 บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบบาทสี่สิบสามสามสตางค์)

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงลานกิจกรรมพร้อมถนนและระบบระบายน้ำ จำนวน 1 งาน วงเงิน 998,000.- บาท
ธันวาคม 1, 2016
ประกาศร่าง TOR รายการ ครุภัณฑ์ชุดฝึกและทดสอบระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
ธันวาคม 2, 2016

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 33 รายการ ของกองอาคารสถานที่ เป็นเงิน 246,580.43 บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบบาทสี่สิบสามสามสตางค์)

Comments are closed.