Home » 2016 » ธันวาคม

ประกาศราคากลาง รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน ๑ งาน ราคากลางวงเงิน ๕,๑๔๕,๔๔๗.๙๖ บาท

ประกาศราคากลาง รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเ...
Continue reading »

ประกาศพิจารณาร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน 1 งาน

ประกาศพิจารณาร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารปร...
Continue reading »