ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน 36 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 260,664.84 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
เป็นเงิน 260,664.84 บาท

ราคากลาง จัดซื้อวัสดุ จำนวน 36 รายการ
58.1 KiB
95 Downloads
Details

Comments are closed.