การยึดหลักประกันสัญญา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะยึดเงินประกันสัญญาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 2 สัญญา
1. สัญญาเลขที่ 05/2555 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555 จำนวนเงิน 17,345.25 บาท โดยบริษัท เมตไตรเทค จำกัด เป็นผู้รับจ้าง
2. สัญญาเลขที่ 06/2555 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555 จำนวนเงิน 27,500.- บาท โดยบริษัท เมตไตรเทค จำกัด เป็นผู้รับจ้าง

%e0%b8%a2%e0%b8%b6%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99-05

%e0%b8%a2%e0%b8%b6%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99-06

%e0%b8%a2%e0%b8%b6%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99-06

Comments are closed.