ราคากลางจัดซื้อวัสดุ รายการแผ่นข้อมูล Xecure tag ชนิดมีหางจับ จำนวน 47,000 ชิ้น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุ รายการแผ่นข้อมูล Xecure tag ชนิดมีหางจับ จำนวน 47,000 ชิ้น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 427,465.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 19 ตุลาคม 2559
เป็นเงิน 427,465.00 บาท ราคา/หน่วย
4. แหล่งที่มาของราคากลาง
4.1 บริษัท ไวเซิร์ฟ เทคโนโลยีส์ จำกัด

ราคากลางจัดซื้อวัสดุ รายการแผ่นข้อมูล Xecure tag ชนิดมีหางจับ
50.0 KiB
90 Downloads
Details

Comments are closed.