ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัย ๑๒ อาคาร จำนวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ 7,791,663.- บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ตุลาคม 4, 2016
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดสาธิตและออกแบบจำลองเสมือนจริงระบบควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
ตุลาคม 4, 2016

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัย ๑๒ อาคาร จำนวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ 7,791,663.- บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัย ๑๒ อาคาร จำนวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ 7,791,663.- บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutt.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๔๙-๔๑๑๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

Comments are closed.