Home » 2016 » ตุลาคม

ประกาศประกวดราคารายการ ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์และปฏิบัติการท่องเที่ยวโรงแรม จำนวน 1 ชุด วงเงิน 6,498,800.- บาท (หกล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคารายการ ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์แล...
Continue reading »