ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 21,000,000.- บาท

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ 15 กันยายน 2559 ถึงวันที่

22 กันยายน 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutt.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2-549-4118

ในวันและเวลาราชการ

 

 

Comments are closed.