ประกวดราคาจ้างเช่ารถรางบริการ จำนวน 6 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเช่ารถรางบริการ จำนวน 6 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่

๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutt.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๔๙-๔๑๑๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

Comments are closed.