ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องพักอาจารย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 3,248,945.90 บาท

ประกวดราคาจ้างเช่ารถรางบริการ จำนวน 6 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กันยายน 7, 2016
ประกาศร่างวิจารณ์เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล จำนวน 2 รายการ
กันยายน 8, 2016

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องพักอาจารย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 3,248,945.90 บาท

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องพักอาจารย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลาง 3,248,945.90 บาท

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่

๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutt.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๔๙-๔๑๑๖ ในวันและเวลาราชการ

 

Comments are closed.