ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ทำสัญญาจ้างกับบริษัท สแตนดาร์ด เอ็นจิเนียริ่ง 93 จำกัด ได้วางเงินสด จำนวน 21,900.- บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นหลักประกันสัญญาเลขที่ ฝปย.(จส)12/2551 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 นั้น บัดนี้ ได้ครบกำหนดและพ้นภาระผูกพันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแล้ว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ไดัส่งหนังสือไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วไปรษณีย์ไม่ถึงผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างยังไม่แสดงความจำนงรับเงินประกันสัญญาคืน
มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ประกาศการยึดหลักประกันสัญญาดังกล่าวเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

สแตนดาร์ด ผปย จส 12-51 (2)

Comments are closed.