ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการขนขยะ จำนวน 4 คัน งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

ราคากลาง จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ
สิงหาคม 4, 2016
ประกาศการคืนหลักประกันสัญญา บริษัท เมตไตรเทค จำกัด
สิงหาคม 4, 2016

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการขนขยะ จำนวน 4 คัน งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการขนขยะ จำนวน 4 คัน จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2557
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 159,858 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 2 สิงหาคม 2559
เป็นเงิน : 159,858 บาท

 

จ้างเหมาบริการขนขยะ จำนวน 4 คัน จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา 2557
139.9 KiB
109 Downloads
Details

Comments are closed.