Home » 2016 » สิงหาคม

ประกาศราคากลางจ้างผลิตงานข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวนโยบายและข่าวกิจกรรมทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน ราคากลาง 978,000.00 บาท

ประกาศราคากลางจ้างผลิตงานข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวนโ...
Continue reading »

ประกาศร่างวิจารณ์ซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องปฎิบัติการทำแบบจำลอง 3 มิติ จำนวน 1 ชุด (วิจารณ์ 29 สค.59- 5 กย.59)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์...
Continue reading »

ประกาศราคากลางซื้ัอครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส์ควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่ายรองรับ Industry 4.0 จำนวน 1 ชุด วงเงิน 10,000,000.- บาท

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประ...
Continue reading »