ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 24 รายการ เป็นเงิน 150,179.85 (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบห้าสตางค์)

Comments are closed.