ราคากลางจัดซื้อผงหมึก จำนวน 29 รายการ เป็นเงิน 380,031.90 บาท บาท (สามแสนแปดหมื่นสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)

ประกาศยึดหลักประกันสัญญา บริษัท รัตนาธิเบศร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด และ บริษัท นาคานครวิศวกรรม จำกัด
กรกฎาคม 5, 2016
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 699,000.- บาท
กรกฎาคม 13, 2016

ราคากลางจัดซื้อผงหมึก จำนวน 29 รายการ เป็นเงิน 380,031.90 บาท บาท (สามแสนแปดหมื่นสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)

Comments are closed.