Home » 2016 » มิถุนายน

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์ รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ราคา 2,072,000 บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. 59 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 59

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์ รายการ ครุภัณฑ์คอมพ...
Continue reading »

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน ๑ ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน ราคาเครื่องละ 2,420,000.- บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน...
Continue reading »

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์ รายการ ชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 ชุด ราคา 2,420,000.- บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. 59 ถึงวันที่ 20 มิ.ย. 59

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์ รายการ ชุดอบทำผงแห้...
Continue reading »