Home » จัดซื้อ-จัดจ้าง » เปิดเผยราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศราคากลางวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศราคากลางวัสดุคอมพิวเตอร์

ชื่อโครงการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 460,731.30 บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 7 เมษายน 2559
เป็นเงิน 460,731.30 ราคา/หน่วย

ประกาศราคากลางวัสดุคอมพิวเตอร์
74.8 KiB
725 Downloads
Details