ชื่อโครงการ จัดซื้อโปรแกรม Adobe Creative Cloud for teams จำนวน 6 License
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 107,856 บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
เป็นเงิน 107,856 ราคา/หน่วย

จัดซื้อโปรแกรม Adobe Creative Cloud for teams
77.1 KiB
382 Downloads
Details

Comments are closed.