พฤษภาคม

ชื่อโครงการ จัดซื้อโปรแกรม Adobe Creative Cloud for teams จำนวน 6 License
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 107,856 บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
เป็นเงิน 107,856 ราคา/หน่วย

จัดซื้อโปรแกรม Adobe Creative Cloud for teams
77.1 KiB
335 Downloads
Details
พฤษภาคม 24, 2016

ประกาศราคากลางจัดซื้อโปรแกรม Adobe Creative Cloud for teams

ชื่อโครงการ จัดซื้อโปรแกรม […]
พฤษภาคม 24, 2016

ประกาศราคากลางวัสดุคอมพิวเตอร์

ชื่อโครงการ วัสดุคอมพิวเตอ […]
พฤษภาคม 16, 2016

ประกาศประกวดราคา รายการ ครุภัณฑ์ศูนย์บริการนักศึกษา (Student Service Center) จำนวน 1 ชุด วงเงิน 7,100,000.- บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคา รายการ คร […]
พฤษภาคม 16, 2016

ประกาศประกวดราคา รายการ ครุภัณฑ์ห้องสมุดดิจิทัล (RMUTT Digital Library) จำนวน 1 ชุด วงเงิน 14,500,000.- บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคา รายการ คร […]
พฤษภาคม 16, 2016

ประกาศประกวดราคา รายการ ครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ (Co-Working Space) จำนวน 1 ชุด วงเงิน 8,800,000.- บาท (แปดล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคา รายการ คร […]
พฤษภาคม 16, 2016

ประกาศประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 19 รายการ วงเงิน 2,662,300.- บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคา จัดซื้อคร […]
พฤษภาคม 11, 2016

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 172 เครื่อง วงเงิน 5,160,000.- บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจาร […]
พฤษภาคม 10, 2016

ประกาศราคากลางกระเป๋าเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการ “การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ professional smart teacher รองรับแผนพัฒนาระยะยาว” เป็นงิน 106,101.20 บาท (หนึ่งแสนหกพันหนึ่งร้อยหนึ่งบาทยี่สิบสตางค์)

พฤษภาคม 4, 2016

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องสมุดดิจิทัล (RMUTT Digital Library) จำนวน 1 ชุด วงเงิน 14,500,000.- บาท

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจาร […]
พฤษภาคม 4, 2016

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ รายการ ครุภัณฑ์ศูนย์บริการนักศึกษา (Student service Center) จำนวน 1 ชุด วงเงิน 7,100,000.- บาท

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ราย […]