Home » 2016 » เมษายน

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตู้ตั้งพื้นขนาด 56,000 บีทียู จำนวน 12 เครื่อง วงเงิน 696,000.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากา...
Continue reading »

ประกาศสอบราคา รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม จำนวน 41 เครื่อง วงเงิน 1,845,000.- บาท

ประกาศสอบราคา รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้อ...
Continue reading »

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,900,000.- บาท (ห้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุ...
Continue reading »

ประกาศราคากลางชุดโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง จำนวน 1 ชุด ราคา 1,650,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศราคากลางชุดโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง จ...
Continue reading »