ชื่อโครงการ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 35 เครื่อง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 109,675.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 13 มีนาคม 2559
เป็นเงิน 109,675.- บาท ราคา/หน่วย

ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
76.2 KiB
111 Downloads
Details

Comments are closed.