ชื่อโครงการ ซื้อหนังสือ จำนวน 137 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 111,658.85 บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 3 มีนาคม 2559
เป็นเงิน 111,658.85 บาท ราคา/หน่วย

ประกาศราคากลาง ซื้อหนังสือ จำนวน 137 รายการ
76.3 KiB
63 Downloads
Details

 

Comments are closed.