ชื่อโครงการ จัดซื้อชุดข้อสอบ Microsoft Office Certificate จำนวน 100 ชุด และชุดข้อสอบ Adobe Certified Associated จำนวน 40 ชุด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 179,760.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 2 มีนาคม 2559
เป็นเงิน 179,760.- บาท ราคา/หน่วย

ประกาศราคากลาง จัดซื้อชุดข้อสอบ Microsoft Office Certificate และชุดข้อสอบ Adobe Certified Associated
78.4 KiB
147 Downloads
Details

 

Comments are closed.