ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 37 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 242,665.30 บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

ราคากลางซื้อวัสดุก่อสร้าง
70.4 KiB
118 Downloads
Details

Comments are closed.