ชื่อโครงการ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 149,649.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว
74.3 KiB
3726 Downloads
Details

Comments are closed.