ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงถนนพร้อมลานจอดรถสนามกีฬากลาง จำนวน 1 งาน

ประกาศจ้างปรับปรุงถนนพร้อมลานจอดรถสนามกีฬากลาง จำนวน 1 งาน
พฤศจิกายน 5, 2015
จ้างคนงานทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ให้บริการ
พฤศจิกายน 9, 2015

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงถนนพร้อมลานจอดรถสนามกีฬากลาง จำนวน 1 งาน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนพร้อมลานจอดรถสนามกีฬากลาง จำนวน 1 งาน โดยงานสอบราคาจ้างดังกล่าวจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 981,720.52 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทห้าสิบสองสตางค์)เวลาทำการก่อสร้าง 45 วัน (สี่สิบห้าวัน)

ปร 4

ปร 5

ปร 6

Comments are closed.