พฤศจิกายน

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศระบบน้ำยารวมศูนย์อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น จำนวน 1 ระบบ
2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 458,388.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
เป็นเงิน 458,388.- บาท ราคา/หน่วย

จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศระบบน้ำยารวมศูนย์อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น จำนวน 1 ระบบ
129.7 KiB
55 Downloads
Details
พฤศจิกายน 30, 2015

จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศระบบน้ำยารวมศูนย์อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น จำนวน 1 ระบบ

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบำร […]
พฤศจิกายน 30, 2015

ฐานข้อมูล Science Direct eBooks Collection – Evidence Based Selection จำนวน 1 ระบบ

1. ชื่อโครงการ ฐานข้อมูล S […]
พฤศจิกายน 30, 2015

จ้างวิเคราะห์และจัดทำ Link เชื่อมโยงเครือข่าย Website ของมหาวิทยาลัยฯ

1. ชื่อโครงการ จ้างวิเคราะ […]
พฤศจิกายน 27, 2015

ประกาศราคากลางสอบราคาจัดซื้อสารเคมีระบบผลิตน้ำประปา

พฤศจิกายน 27, 2015

ประกาศสอบราคาจัดซื้อสารเคมีระบบผลิตน้ำประปา

พฤศจิกายน 24, 2015

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

พฤศจิกายน 19, 2015

ประกาศราคากลางงานจ้าง รายการ ปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องประชุมรินลอุบล จำนวน 1 งาน

2015-11-18_01JB
พฤศจิกายน 16, 2015

ราคากลางประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน

พฤศจิกายน 16, 2015

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน

พฤศจิกายน 16, 2015

ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน