ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ห้องสมุด จำนวน 1 ชุด