เช่าวงจรสื่อสารและอินเทอร์เน็ตพร้อมข่ายเชื่อมโยง

1. ชื่อโครงการ เช่าวงจรสื่อสารและอินเทอร์เน็ตพร้อมข่ายเชื่อมโยง จำนวน 1 ระบบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 670,000.- บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 23 กันยายน 2558
เป็นเงิน 670,000.- บาท ราคา/หน่วย

เช่าวงจรสื่อสารและอินเทอร์เน็ตพร้อมข่ายเชื่อมโยง
36.0 KiB
23 Downloads
Details

 

Comments are closed.