1. ชื่อโครงการ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 116,929.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 12 ตุลาคม 2558
เป็นเงิน 116,929.00 บาท ราคา/หน่วย

ราคากลางเช่าวงจรสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยฯ-สกอ.-ศูนย์รังสิต
36.4 KiB
603 Downloads
Details

Comments are closed.