ตุลาคม

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานระบบไฟส่องสว่างลานกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 งาน โดยงานสอบราคาจ้างดังกล่าวจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินราคากลาง 989,955.54 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทห้าสิบสี่สตางค์) เวลาทำการก่อสร้าง 45 วัน (สี่สิบห้าวัน)

ปร.4 ระบบไฟ

ปร.5 ระบบไฟ

ปร.6 ระบบไฟ

ตุลาคม 31, 2015

ประกาศราคากลางงานจ้างระบบไฟส่องสว่างลานกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 งาน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
ตุลาคม 31, 2015

ประกาศจ้างระบบไฟส่องสว่างลานกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 งาน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
ตุลาคม 31, 2015

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงทาสีบ้านพักสวัสดิการอาคาร 5,7, และ 14 จำนวน 1 งาน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
ตุลาคม 31, 2015

ประกาศปรับปรุงทาสีบ้านพักสวัสดิการอาคาร 5,7,และ 14 จำนวน 1 งาน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
ตุลาคม 30, 2015

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงห้องน้ำอาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 งาน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
ตุลาคม 30, 2015

ประกาศจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 งาน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
ตุลาคม 30, 2015

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์และอัตลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
ตุลาคม 30, 2015

ประกาศจ้างปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์และอัตลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
ตุลาคม 30, 2015

ราคากลางหินคลุก

ตุลาคม 30, 2015

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดฝึกปฏิบัติการการผลิตสื่อประสม จำนวน 1 ชุด

2015-10-30_02JB