ประกาศยกเลิกการจำหน่ายรถยนต์ราชการ “ด้วยวิธีประมูลราคา”

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกการจำหน่ายรถยนต์ราชการ “ด้วยวิธีประมูลราคา” ประกาศยกเลิก

Comments are closed.