ราคากลางเช่าวงจรสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยฯ-สกอ.-ศูนย์รังสิต

1. ชื่อโครงการ เช่าวงจรสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยฯ-สกอ.-ศูนย์รังสิต จำนวน 1 ระบบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,990,000.- บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 23 กันยายน 2558
เป็นเงิน 1,990,000.- บาท ราคา/หน่วย

ราคากลางเช่าวงจรสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยฯ-สกอ.-ศูนย์รังสิต
36.4 KiB
603 Downloads
Details

 

Comments are closed.