กันยายน

งานจ้างเหมาบริษัททัวร์ เพื่อดำเนินโครงการศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 21 – 26 กันยายน 2558 ณ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่
จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 156,600.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

ตารางราคากลางทัวร์

กันยายน 29, 2015

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริษัททัวร์เพื่อดำเนินการโครงการศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม

งานจ้างเหมาบริษัททัวร์ เพื […]
กันยายน 29, 2015

ประกาศจ้างเหมาบริษัททัวร์เพื่อดำเนินการโครงการศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม

งานจ้างเหมาบริษัททัวร์ เพื […]
กันยายน 28, 2015

แจ้งปิดระบบ ERP ในส่วนของการเบิกจ่ายเงิน

แจ้งปิดระบบ ERP ในส่วนของก […]
กันยายน 28, 2015

หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่าย […]
กันยายน 28, 2015

ราคากลางงานติดตั้งตาข่ายกันนกอาคาร 2, 3, 4 จำนวน 1 งาน ราคากลาง 816,614.69 บาท

ราคากลางงานติดตั้งตาข่ายกั […]
กันยายน 28, 2015

ประกาศสอบราคาติดตั้งตาข่ายกันนกอาคาร 2, 3, 4 จำนวน 1 งาน

ประกาศสอบราคาติดตั้งตาข่าย […]
กันยายน 25, 2015

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฎิบัติการเทคโนโลยีพฤษเภสัชภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 995,000.- บาท

ด้วย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
กันยายน 25, 2015

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฎิบัติการเทคโนโลยีพฤษเภสัชภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 995,000.- บาท

ด้วย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
กันยายน 25, 2015

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดแอนิเมชั่นแบบ stop-motion จำนวน 1 ชุด

ด้วย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
กันยายน 25, 2015

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดแอนิเมชั่นแบบ stop-motion จำนวน 1 ชุด วงเงิน 1,150,000.- บาท

ด้วย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]