ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 10 อาคาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 10 อาคาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ  กองคลัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ระหว่างวันที่   31  สิงหาคม  2558   ถึงวันที่   4  กันยายน  2558    หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-2549-4118  

โทรสาร 0-2549-4117  ในวันและเวลาราชการ  (09.00 น. ถึง 16.00 น.)  หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไต์ที่   www.rmutt.ac.th     หรือผ่าน

\www.gprocurement.go.th 

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาความสะอาดอาคาร จำนวน 10 อาคาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
131.0 KiB
143 Downloads
Details

Comments are closed.