สิงหาคม

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (66 อาคาร) จำนวน 1 งาน
ระยะเวลาส่งมอบ เดือน ตุลาคม 2558 ถึงเดือน กันยายน 2559
วงเงินงบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ราคากลาง-ปลวก

พื้นที่อาคาร(66 อาคาร)

สิงหาคม 31, 2015

ประกาศราคากลางงานเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(66 อาคาร) จำนวน 1 งาน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
สิงหาคม 31, 2015

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดทดลองพื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)

ด้วย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
สิงหาคม 31, 2015

งานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(66 อาคาร) จำนวน 1 งาน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
สิงหาคม 31, 2015

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดทดลองพื้นฐานสำหรับห้องปฎิบัติการ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

ด้วย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
สิงหาคม 31, 2015

ประกาศราคากลางงานจ้าง รายการ อาคารเทคโนโลยีนวัตกรรมและฝึกปฎิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมเฉพาะทาง จำนวน 1 งาน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
สิงหาคม 31, 2015

ประกาศร่าง TOR งานจ้างก่อสร้าง รายการ อาคารเทคโนโลยีนวัตกรรมและฝึกปฎิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมเฉพาะทาง จำนวน 1 งาน (วิจาร์ณ 31 ส.ค.58-4 ก.ย.58)

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
สิงหาคม 31, 2015

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทค […]
สิงหาคม 31, 2015

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 10 อาคาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำ […]
สิงหาคม 31, 2015

ราคากลางงานจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 42 สถานี ราคากลาง 1,997,000.- บาท

ราคากลางงานจ้างเหมาเก็บขยะ […]
สิงหาคม 31, 2015

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 42 สถานี

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บข […]