ราคากลางโครงการ เช่าระบบบริการ SMS Marketing

ชื่อโครงการ เช่าระบบบริการ SMS Marketing จำนวน 195,000 ข้อความ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,152.00 บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 17 มิ.ย. 2558
เป็นเงิน 100,152.00บาท ราคา/หน่วย

ราคากลางโครงการ เช่าระบบบริการ SMS Marketing
36.7 KiB
114 Downloads
Details

Comments are closed.