ราคากลางจ้างซ่อมอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย จำนวน 1 เครื่อง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 197,950.00 บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 16 มิ.ย. 2558
เป็นเงิน 197,950.00บาท ราคา/หน่วย

ราคากลางจ้างซ่อมอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย
36.8 KiB
83 Downloads
Details

Comments are closed.