พฤษภาคม

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องเรียนรู้ด้วยตนเองด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 1 งาน

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงิน 1,986,814.10 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยสิบสี่บาทสิบสตางค์)

 

 

พฤษภาคม 29, 2015

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องเรียนรู้ด้วยตนเองด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 1 งาน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
พฤษภาคม 29, 2015

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนรู้ด้วยตนเองด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 1 งาน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
พฤษภาคม 27, 2015

ประกาศราคากลาง รายการ ปรับปรุงพื้นโดมสนามบาสเกตบอล และโดมสนามเซปักตะกร้อ จำนวน 1 งาน

พฤษภาคม 27, 2015

ประกาศพิจารณาร่างขอบเขตงาน (TOR) รายการ ปรับปรุงพื้นโดมสนามบาสเกตบอล และโดมสนามเซปักตะกร้อ จำนวน 1 งาน

พฤษภาคม 26, 2015

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 57 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

ด้วย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
พฤษภาคม 26, 2015

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 57 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

ด้วย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
พฤษภาคม 19, 2015

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ อาคารศูนย์รักษาความปลอดภัยพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน

2015-05-19_01JB 2015-05-19 […]
พฤษภาคม 14, 2015

ประกาศสอบราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนการสอน จำนวน 1 งาน

2015-05-14_04JB
พฤษภาคม 14, 2015

ประกาศราคากลางรายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนการสอน จำนวน 1 งาน

2015-05-14_01JB 2015-05-14 […]
พฤษภาคม 14, 2015

ประกาศราคากลาง ซื้อหนังสือ จำนวน 212 รายการ

1. ชื่อโครงการ ซื้อหนังสือ […]