โครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ

ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 163,014.50 บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 3 เมษายน 2558
เป็นเงิน 163,014.50 บาท ราคา/หน่วย

โครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ
36.9 KiB
89 Downloads
Details

Comments are closed.