สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าหลักสำหรับห้อง Data Center จำนวน 1 ชุด

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าหลักสำหรับห้อง Data Center  จำนวน 1  ชุด

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ระหว่างวันที่     24 กุมภาพันธ์ 2558      

ถึงวันที่      10  มีนาคม  2558             หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2549-4118 0-2549-4132-33

โทรสาร 0-2549-4117 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ที่

www.rmutt.ac.th หรือผ่าน www.gprocurement.go.th

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าหลักสำหรับห้อง Data Center  จำนวน 1  ชุด
133.4 KiB
150 Downloads
Details

Comments are closed.