สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ระหว่าง         18 กุมภาพันธ์ 2558   ถึงวันที่

 2  มีนาคม  2558  หรือสอบถามทางโทรศัพท์  0-2549-4118 0-2549-4116  โทรสาร 0-2549-4117 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ที่

www.rmutt.ac.th หรือผ่าน www.gprocurement.go.th

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ
133.4 KiB
85 Downloads
Details

Comments are closed.